ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 מזכיר העמותה

אייל נחום

 כספים, תשלומים, ודמי חברות.

גזבר העמותה - שחר פרנקס

 וועדת אירועים

בירורים בתחום: ביקורים בצוללת, משטים, טקסים ואירועים נוספים - איציק יניב

 מנהל האתר

פניות בתחום האתר, תקלות באתר, error404, וכולי..